Privacy Policy

Chính sách bảo mật

1. PRIVACY POLICY ONLINE

Financial consulting firm Diamond Star is committed to ensure the safety of customer information through this portal. Please read the "Policy on privacy on the Internet" to understand the ways in which we attempt to build the trust of customers as well as the website's privacy policy.

Privacy policy apply online for customers to access the site Rainbow Home Page and the relevant page.

2. INFORMATION COLLECTED

The collection of information on this Landing page is designed to suit the user's participation and help that we can provide better services for them.

3. USE OF INFORMATION

The information that companies collect Star Diamond will be used to answer any questions or concerns from customers for the program By using our site, Diamond Star can obtain general information when registering: Name, Phone no., Email, Company name (if any)

4. NON-SITE OF DIAMOND STAR

Financial consulting firm Diamond Star is not responsible for the privacy policies as well as the content of any web page on the Internet can be a path to the site of the Diamond Star. Please be aware that when you click on the site outside the site Rainbow Home Page , you have to be transferred to another site may not be under the management of the Diamond Star. We recommend that you read the privacy policies of these sites which lead to policy because their privacy policies may differ from ours.

5. SHARE THE INFORMATION COLLECTED

Rainbow Landing page "Introduce customer_get gift" is designed to help customer register easily

6. PROTECT THE INFORMATION COLLECTED AND SAFETY INFORMATION

The personal information you provide will be approached by a number of employees and agents of financial consulting firm Diamond Star, who need to know that information to service your request. Diamond Star Company maintain measures and procedures for protection of information to comply with the provisions of the law to protect your personal information. Diamond Star will store the information collected during the law requires or allows.

7. NOTICE OF CHANGE

Policy on privacy on the Internet may be amended from time to time. If a privacy policy on the Internet changes, we will update those changes on this website at the address Rainbow Home Page . You can visit this site regularly to read the latest updates on privacy policies on the Internet.

1. Chính sách bảo mật

Công ty tư vấn tài chính Diamond Star cam kết đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng qua cổng thông tin này. Vui lòng đọc “Chính sách về quyền riêng tư trên mạng” để hiểu về cách mà chúng tôi nỗ lực xây dựng niềm tin nơi khách hàng cũng như chính sách bảo mật của website.

Chính sách về quyền riêng tư trên mạng áp dụng cho khách hàng truy cập trang web Rainbow Home Page và các trang có liên quan.

2. THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin trên trang Web này để phục vụ cho khách hàng tham gia chương trình và giúp cho chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng

3. QUYỀN SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin mà công ty Diamond Star thu thập sẽ được dùng cho việc trả lời các câu hỏi thắc mắc hoặc các mối quan tâm của khách hàng cho chương trình Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, Diamond Star có thể lấy được thông tin của khách hàng khi đăng ký chương trình: Tên, Số điện thoại, Email, tên công ty (nếu có)

4. CÁC TRANG WEB KHÔNG THUỘC DIAMONDSTAR

Công ty tư vấn tài chính Diamond Star không chịu trách nhiệm về các chính sách liên quan quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào trên mạng Internet có thể có đường dẫn đến trang web đăng ký này của Diamond Star. Xin được lưu ý rằng khi bạn bấm chuột vào các trang web ngoài trang web Rainbow Home Page , bạn có thể được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc quyền quản lý của Diamond Star. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web được dẫn đến đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.

5. CHIA SẺ CÁC THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC

Trang web đăng ký cho chương trình "Giới thiệu khách hàng_Nhận quà liền tay" của Diamond Star được thiết kế để giúp khách hàng đăng ký thuận tiện cho chương trình

6. BẢO MẬT THÔNG TIN THU THẬP VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

Các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và đại lý của công ty tư vấn tài chính Diamond Star, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của bạn. Công ty Diamond Star duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. Diamond Star sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép

7. THÔNG BÁO VỀ CÁC THAY ĐỔI

Chính sách về quyền riêng tư trên Internet này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu chính sách về quyền riêng tư trên Internet thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ trang landing page của Rainbow. Bạn có thể vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của chính sách về quyền riêng tư trên Internet.