Credit Card
Thẻ tín dụng

Avail it to enjoy the convenience of cashless payment and also increase your affordability as you can buy now and pay later.

Sử dụng ngay để tận hưởng sự tiện dụng của việc thanh toán không tiền mặt và gia tăng khả năng chi trả của bạn vì bạn có thể mua sắm trước và thanh toán sau.

Call Us : +91 (33) 4007-2043

Mon - Fri : 10.00 AM - 7.00PM Sat : 10.00 AM - 5.00PM

Apply for Credit Card
Áp dụng khoản vay cá nhân cho

Here’s the easiest way to apply for a Credit Card

Đây là cách dễ nhất để đăng kí thẻ tín dụng

Your Monthly Income ( ₹ )

Upload Bank Account Statement PDF File

Upload Pic of Motor Registration Certificate

Upload Soft Copy of Latest Three Salary Slip

Upload Salary Slips

Tải bảng lương

Upload two latest copies of Premium Receipt for Health or Life Insurance

Upload Receipts

Upload latest three EVN bills or upload pic of latest three EVN bill

Upload Bills

Subscribe to Us

Đăng kí bảng tin

Over 10 thousand people already have subscribed our newsletter.

Hơn 10.000 người đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.